Hankeinfo

Virtuaalimuskari – Varhaisiän musiikkikasvatus digitaalisessa oppimisympäristössä

Virtuaalimuskari-hankkeessa (2016-2017) kehitettiin verkon välityksellä toteutettavaa varhaisiän musiikkikasvatusta. Hankkeessa testattiin miten varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteita voidaan toteuttaa ja tukea verkon välityksellä sekä miten verkko-opetuksen työkaluja ja digitalisoituja opetusmetodeja voidaan ottaa käyttöön musiikin varhaiskasvatuksessa (kodeissa, kerhoissa, päiväkodeissa ja musiikkileikkikouluissa).

Hankkeen tavoitteena oli tarjota perheille asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus päästä ammattitaitoisen ja tavoitteellisen taiteen varhaiskasvatuksen piiriin. Käyttäjäkohderyhmänä olivatkin erityisesti ne lapset ja vanhemmat, joille ei pitkien välimatkojen takia ole mahdollista käydä perinteistä musiikkileikkikoulua.

Musiikkileikkikoulutoiminta on pääosin ryhmäopetusta. Siksi Virtuaalimuskari-hankkeen keskiössä oli kokeilla, miten ryhmäopetuksen positiiviset vaikutukset voidaan tuottaa digitalisoidussa oppimisympäristössä, kun ryhmän tai opettajan fyysistä läsnäoloa ei ole. Hanke tuotti pedagogista tietoa musiikkipedagogiopiskelijoiden ja työelämässä jo olevien varhaisiän musiikkikasvattajien digiopetustaitojen lisäämisestä sekä virtuaaliopettamisen mahdollisuuksista varhaisiän musiikkikasvatuksessa.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

  • konkreettinen pilotointi aidoissa kehittämisympäristöissä Inarin ja Kuhmon seuduilla
  • digitalisoitujen ohjauksen mallien kehittäminen yksittäisille lapsi-aikuinen-pareille, kodeille, kerhoille, päiväkodeille ja musiikkileikkikouluryhmille
  • pedagogiikan kehittäminen
  • digiopetustaitojen kehittäminen/koulutus
  • digimateriaalin tuottaminen muskaritoiminnan eri muodoille

Hankkeen päätoteuttajat olivat Metropolia Ammattikorkeakoulun Musiikki ja internet-musiikkiopisto Rockway. Yhteistyökumppaneina toimivat Inarin kansalaisopisto ja Kuhmon musiikkiopisto sekä Varhaisiän musiikinopettajat ry (VaMO ry).

Inarin kansalaisopisto

Inarin kansalaisopisto

Rockway.fi

Rockway.fi

Kuhmon musiikkiopisto sekä varhaisiän musiikinopettajat ry

Kuhmon musiikkiopisto sekä varhaisiän musiikinopettajat ry

 

Virtuaalimuskari-täydennyskoulutus

Virtuaalimuskari-hankkeen jatkona Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti vuosina 2017-2018 Virtuaalimuskari-täydennyskoulutuksen varhaisiän musiikkikasvatuksen opettajille sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Koulutus ohjasi hyödyntämään digitaalisia oppimisympäristöjä ja verkkopedagogiikkaa virtuaalisten palveluiden tuottamiseen ja käyttämiseen musiikkileikkikoulunopetuksen sekä varhaiskasvatuksen työvälineenä. Koulutus opasti musiikkileikkikoulunopettajia tuottamaan verkkoon opetustuokioita (livemuskareita ja muskarivideoita), sekä päiväkotien henkilöstöä hyödyntämään virtuaalisia muskaripalveluita osana päiväkotipäivää. Koulutuksen rahoittajana toimi opetushallitus.

Opetushallitus

Opetushallitus

Metropolia

Metropolia

 

Virtuaalimuskari pilotoi mahdollisuuksia, joita verkko-oppimisympäristö voi tarjota varhaisiän musiikkikasvatukselle, lähtökohtina sekä opettaminen että oppiminen.

Virtuaalimuskari-täydennyskoulutus lisäsi musiikkileikkikoulun-opettajien ja päiväkoti-henkilöstön digiosaamisen valmiuksia verkkoympäristössä varhaisiän opetuksen tarpeisiin.

Mitä tulevaisuudessa tarvitaan?

Virtuaalimuskarin taigaa

Varhaisiän musiikkikasvatus verkkoympäristössä

Tämä mikrokirja vie Sinut, hyvä lukija, musiikilliselle matkalle, jolla et ehkä aikaisemmin ole vielä ollut. Virtuaalimuskarimatkalla seilataan mahdollisuuksien pilvialustoilla. Mistä tahansa pilvistä ei ole kyse, varsinkaan niistä synkistä. Olemme vieneet varhaisiän musiikkikasvatuksen verkkoon ja sen tarjoamiin uusiin oppimisympäristöihin. Toivomme kirjasen avaavan ajatteluasi sille, miltä musiikilliset kohtaamiset ja musiikin opettaminen ja oppiminen alle kouluikäiselle voivat verkko-oppimisympäristöissä näyttää.

Teknologian jatkuvasta kehittymisestä on tullut arkipäiväämme. Digitalisaatioon totutaan koko ajan enemmän eikä hämmennystä synny siitä enää aivan niin herkästi kuin aiemmin. Teknologian ovet eivät kuitenkaan ole auenneet vielä kovinkaan varhaisiän musiikkikasvatukselle. Virtuaalisten välineiden ja 

ympäristöjen ei ole koettu tuovan lisäarvoa musiikkileikkikoulutoiminnalle, vaan pikemminkin etäännyttäen sen arvoja. Teknologian ei suoranaisesti ole nähty mahdollistavan ihmisläheistä toimintaa. Tällainen vaara varmasti osittain onkin.

Teknologia mahdollistaa kuitenkin paljon hyvää, minkä olemme voineet iloksemme todeta Virtuaalimuskarihankkeessa. Ei teknologiaa teknologian vuoksi, vaan edistämään merkityksellisiksi pidettävien asioiden saavutettavuutta. Ihmisten kohtaaminen, yhdessä jaetut musiikilliset elämykset, lapsen hersyvä ilo pupu-laulun jälkeen tai valtameren takana asuvan perheenäidin silminnähtävä liikuttuminen livemuskarissa silloin, kun suomalainen luonto on juuri tuotu musiikillisena elämyksenä hänen perheensä kotiin, voivat todella toteutua verkossa. Verkko mahdollistaa ihmisten musiikillisia kohtaamisia.

Hyppää rohkeasti mukaan, nyt lähdetään! Toivomme tämän mikrokirjan valottavan, mistä Virtuaalimuskari-hankkeessa on ollut kysymys sekä antavan matkaasi ajatuksia ja ideoita verkon mahdollisuuksien edelleen hyödyntämisestä varhaisiän musiikkikasvatuksessa.

 

Kesäkuussa 2017

Irene Alsti-Lehtonen